Pobřeží Algarve

Útesy v Algarve
Útesy v Algarve

O osudech slavných portugalských mořeplavců přemýšlím na mysu Sv. Vincenta. Tato výspa kontinentální Evropy hraje od nepaměti roli velice důležitého orientačního bodu pro lodě plující do Středozemí, k africkým i jihoamerickým břehům. Dnes se ohlašuje světlem majáku, který tu byl postaven na začátku 20. st. Tmavá mračna se nad jeho červenou kopulí ztratí stejně rychle, jako se objevila, a pod duhovým obloukem, který se zjevuje nad nádherným pobřežím, se na protějším břehu hlubokého zálivu rýsují obrysy mohutné pevnosti.

Právě v Sagres se psala nejslavnější kapitola portugalských dějin. Princ Jindřich, zvaný Mořeplavec (1394 - 1460), tady založil první námořní školu na světě a soustředil v ní učence z celé Evropy. Kartografové, astronomové a zkušení námořní kapitáni shromažďovali zprávy z cest a plánovali objevné plavby a obchodní výpravy. Pozůstatkem námořní školy je kruh vytyčený z kamenů zasazených do země. Má průměr 40 metrů a jeho střed přetíná několik podobně vytvořených linií. Představuje kompas a údajně pochází z Jindřichových dob. Podobně jako jiní návštěvníci pevnosti opatrně překračuji kamenné obrysy názorné učební pomůcky. Jindřich plavby sledoval a řídil, ale kupodivu se jich nikdy sám nezúčastnil. Svou činností navazoval na práci vlastního otce krále Jana I. Ten za dlouhých 45 let vlády na přelomu 14. a 15. st. posílil portugalské obchodní loďstvo a povýšil Lisabon na jeden z nejvýznamnějších obchodních přístavů Evropy. Portugalští námořníci se vydávali na cesty, jimiž přispívali k poznání do té doby neznámých končin světa. Když se Vasco de Gama vylodil v r. 1498 u indických břehů, zahájil novou epochu v historii světového obchodu a Portugalcům se otevřela cesta k nadvládě nad Indickým oceánem i k dočasnému postavení světové námořní velmoci.

Hlavní námořní základnou prince Jindřicha Mořeplavcce byl Lagos, vzdálený pár desítek kilometrů východně od Sagres. Na prostranství mezi přístavem a starým městem stojí jeho pomník. Míjím ho cestou na náměstí Republiky, kde dům s arkádou je svědkem méně příjemné stránky objevných plaveb. Zahájily totiž jednu z nejhanebnějších kapitol v dějinách civilizace, jímž byl obchod s černošskými otroky a právě tady prý byl první trh. V Lagosu rovněž vznikla první obchodní společnost, která otroky dovážela z Afriky. Lagos hrál významnou roli i v době vzkvétajícího obchodu s portugalskými koloniemi. Na moři v jeho blízkosti se odehrála řada námořních bitev a dramatických zápasů lodních korábů s mořským živlem, jež mnohdy končily jejich ztroskotáním. Město zažilo i útoky slavného piráta Francise Drakea v r. 1578.

Procházím se úzkými uličkami starého Lagosu, svíranými zářivě bílými stěnami domů, a nad hlavou se mi pohupuje rozvěšené prádlo. Na rohu vystavují své zboží prodavači pohlednic, suvenýrů a uměleckých předmětů. Přejdu přes řeku Ribeiru po zajímavě řešeném mostě s dvěma zdaleka viditelnými stožáry, které nesou vozovku zavěšnou na ocelových lanech a odbočuji do vnitrozemí směrem na Silves.

Místní hrad, který se přede mnou znenadání zjevuje, patří k pozoruhodným arabským vojenským stavbám. Silves byl hlavním městem maurského Algarve. I samotné jméno Algarve pochází z arabského al-gharb neboli západ a připomíná, že to byla nejzápadnější část Evropy, kterou na Pyrenejském poloostrově Arabové dobyli a 550 let drželi ve svých rukou.

V současné době je Algarve především významnou turistickou oblastí. Od sousedního severnějšího Alenteja ho dělí nepříliš vysoké břidličnaté pohoří, jež vytváří přírodní hradbu proti větrů ze severu. V zimě ho ohřívá teplý africký vzduch a v létě přináší příjemné osvěžení mírný vánek od Atlantiku. Díky příhodné poloze začíná jaro v Algarve již v lednu a ještě v říjnu máte dojem, že jste uprostřed léta. Snadno tak uvěříte, že sluníčko skutečně v Algarve září 3 000 hodin ročně, jak kdosi spočítal.

Lagos

Zde se můžete kochat nádherou skalnatých útesů hnědé až červené barvy. Oddělují pláže od "vnitrozemí" podobně jako v Algarve. Přírodní síly mnohaletým působením vymodelovaly skály do bizarních tvarů. Oblouky, sloupy a dokonce i jeskyně v útesech jsou doplňovány působivými skalisky, která vystupují z moře. I když podél celého pobřeží vyrůstají hotely a turistické komplexy, a vzniká tak takřka souvislý pás rekreačních zařízení, lze objevit pláže, na něž po celý den nikdo nevkročí. ...více »

Albufeira

43 km západně od Fara, 346 km jižně od Lisabonu, 7 500 obyvatel. Rybářský přístav, založený Féničany. Kostel Milosrdenství s manuelským portálem. Archeologické muzeum. Populární turistické středisko, pod útesem je krásná pláž. Prohlídka jeskyní na člunech; možnost potápění, podmořského rybolovu, vodní i některé suchozemské sporty.

Faro

299 km jižně od Lisabonu, 21 000 obyvatel Správní středisko provincie Algarve, ležící na nejjižnějším výběžku Portugalska. Důležitý přístav a významné letiště. Středisko mořského rybolovu (tuňáci, sardinky), významný potravinářský průmysl, výroba plastických hmot a stavebnictví. Ze zemědělských produktů z okolí jsou nejdůležitější mandle, fíky a pomeranče. Rozsáhlé písečné pláže lákají turisty. Faro bylo významným městem už v době, kdy je král Alfons III. v r. 1249 odňal Maurům. V 15. st. jedna ze zdejších tiskařských dílen, patřící židovské obci, začala vydávat první tištěné knihy v Potrugalsku, hebrejské inkunábule. V červenci r. 1596 (za španělské nadvlády) spálilo město anglické vojsko táhnoucí na Cádiz. Zemětřesení v l. 1722 a 1755 je znovu zničila. K novému rozvoji je přivedl biskup Francisco Gomes. Katedrála (Sé) má kachlíkovou výzdobu ze 17. st.; za hmotným portikem je zvonice, přestavěná v 18. st.. Karmelitský kostel je majestátní budova s kaplí, jejíž zdi jsou vykládány lidskými kostmi a lebkami. Městský oblouk, nejpěknější z městských bran, vede na hradby z doby Alfonse III. Na vyhlídce sv. Antonína je malé muzeum. Archeologické muzeum a lapidárium infanta Jindřicha je od r. 1973 umístěno v klášteře Nanebevzetí Panny Marie ze 16. st.. Jsou zde shromážděny památky na dobu římskou, maurskou i raně křesťanskou (mudéjarské kachlíky). Námořní muzeum je umístěno v kapitanátě přístavu; vystavují se hlavně sbírky maket lodí různých konstrukcí a dále reprodukce ukazující způsoby rybolovu různých dob. Oblastní etnografické muzeum zachycuje dokumentárně tradiční život v oblasti. Pláž a kemp na ostrově Faro; ten má pravidelné spojení s městem.